Oriel Cletwr Haf / Summer 2018

Oriel Cletwr Haf / Summer 2018

Rhwng 28 Mehefin a 30 Medi, bydd gwaith gan ddau artist newydd yn cael ei arddangos yn y gofod tecstilau. Mae Lynne Dickens fel arfer yn gweithio gyda lliw ar raddfa fawr i greu cerfluniau amgylcheddol Lliwlun. Fodd bynnag, mae’n teimlo bod “ffeltio yn ffordd uniongyrchol o ddefnyddio lliw, lle mae’r defnydd yn ddelwedd ac yn sylwedd, fel ei gilydd. Gan fy mod yn byw’n agos at y môr, rwy’n ymwybodol iawn o ddŵr a golau, lliw a gofod, ac mae’r pethau hyn, sy’n brofiadau beunyddiol, yn dylanwadu arnaf”.

Mae Sue Clow yn artist tecstilau sydd wedi bod yn gweithio ym maes ailgylchu ers ugain mlynedd. Mae’n gwrthwynebu’n angerddol y “… diwylliant prynu a’r gymdeithas sy’n taflu pob dim”, a bu’n ailgylchu gwastraff cartref i lunio eitemau defnyddiol tebyg i hetiau, bagiau a rygiau; mae’n gwneud citiau ac yn cynnal gweithdai sy’n anelu at ysbrydoli eraill.

Bydd Sue yn cynnal cyfres o weithdai yn Cletwr yn ystod mis Gorffennaf, lle bydd pobl yn gallu dysgu rhai o dechnegau gwneud rygiau carpiau, a chyfrannu at wneud croglun cymuned Cletwr o ddefnyddiau wedi’u hailgylchu. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Rachel yn events@cletwr.com

Mae Cletwr hefyd wedi ymuno ag ymgyrch Croeso Cymru i dynnu sylw at werth y môr o ran y modd yr ydym yn mwynhau lle. Mae arddangosfa ‘llwybr celf’ yr haf (a gynhelir rhwng 22 Mehefin a 30 Medi) yn dangos amrywiaeth o weithiau, a ddewiswyd o’r hyn a gyflwynwyd gan 33 o artistiaid gwahanol sy’n byw yng Ngwarchodfa Biosffer Dyfi.

Between June 28th and September 30th the textile space will be occupied by work by two new artists. Lynne Dickens usually works with colour on a large scale in Colourscape environmental sculptures. However, she explains that she finds “felting to be a direct way of using colour, where the material is both image and substance. Living near the sea, I am very aware of water and light, colour and space and these things, as daily experiences, influence me”.

Sue Clow is a textile artist who has worked in recycling for the last 20 years. Sue states that she is passionately “…opposed to mass consumerism and the throwaway society and so has been recycling household waste into useful items such as hats, bags and rugs; making kits and running workshops aimed at inspiring others”.

Sue will be running a series of weekly workshops starting July 3rd at Cletwr during which people can learn some of the techniques of rag rug and contribute to making a Cletwr community recycled hanging. For information contact Rachel at events@cletwr.com

Cletwr has also joined the Visit Wales campaign to draw attention to the value of the sea in our enjoyment of place. The summer ‘art trail’ exhibition (runs June 22nd – September 30th) shows a variety of work, selected from the entries made by 33 different artists, who all live within the Dyfi Biosphere Reserve.