DATHLU CYMUNED / CELEBRATING COMMUNITY

DATHLU CYMUNED / CELEBRATING COMMUNITY

DATHLU CYMUNED

Prosiect yw Dathlu Cymuned i ddatgelu treftadaeth naturiol, hanesyddol a diwylliannol ein cymuned.

Oes gan ein cymuned ei stori ei hun i’w hadrodd?

Beth sy’n gwneud Tre’r-ddôl a Thre Taliesin yn gofiadwy?

Allwn ni ddatgelu hanes rhai o’n hadeiladau lleol?

Oes lleoedd cudd a phethau i’w darganfod?

Beth sy’n arbennig am Warchodfa Natur Cwm Cletwr?

Allwn ni adrodd yr hanesion am sut roedd pobl yn byw yn y gorffennol?

DIDDORDEB?

Helpwch i ymchwilio i’n hanes, diwylliant a bywyd gwyllt Crëwch ffyrdd o gofio ein treftadaeth Dewch i ddigwyddiadau a gweithgareddau lleol Dewch i ddweud eich hanesion a rhannu gwybodaeth Does dim angen arbenigedd – dim ond brwdfrydedd.

Eisiau gwybod mwy neu gymryd rhan? Cysylltwch â: Shelagh Hourahane neu Rose Phillips: cc@cletwr.com neu ofyn yn y Cletwr

Bydd y prosiect yn cael ei lansio ddydd Sadwrn 2 Chwefror 2019 yn Neuadd Llan-fach, Tre Taliesin

CELEBRATING COMMUNITY

Celebrating Community is a project to uncover the natural, historic and cultural heritage of our community.

Does our community have its own story to tell?

What makes Tre’r Ddôl and Tre Taliesin memorable?

Can we uncover the past lives of some of our local buildings?

Are there secret places and things to be discovered?

What is special about Cwm Clettwr Nature Reserve?

Can we tell the stories of how people lived in the past?

INTERESTED?

Help to research our history, culture and wildlife Create ways to remember our heritage Come to local events and activities Tell your stories and share information No expertise needed – only enthusiasm.

Want to know more or get involved? Contact: Shelagh Hourahane or Rose Phillips: cc@cletwr.com or ask at Cletwr

A project launch event will be held on Saturday February 2nd 2019 at Llanfach Hall, Tre Taliesin